Wyciąg z Regulaminu Warsztatu Ergoterapii

Szwalnia Compasja

1. Na warsztatach przebywają wyłącznie przeszkoleni uczestnicy projektu pod opieką instruktora.

2. Uczestnicy pracują według wskazań i zaleceń instruktora, zgodnie z przepisami BHP, używając wymaganej odzieży ochronnej, ze szczególną dbałością o bezpieczeństwo.

3. Uczestnicy przebywają w pracowni w dni powszednie w godzinach
7.00 – 15.00.

4. Uczestnicy dbają o czystość osobistą, ład i porządek na swoim stanowisku pracy, w szczególności po jej zakończeniu.

5. Urządzenia elektryczne obsługują wyłącznie przeszkoleni uczestnicy oraz instruktorzy.

6. W warsztacie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych oraz używania słów wulgarnych.

 

Dnia 16.08.2017 roku Dolnośląska Kapituła Certyfikująca Znak Zakup Prospołeczny podjęła uchwałę o przyznaniu rekomendacji dla Spółdzielni Socjalnej PASJA na zgłoszone do certyfikacji usługi:

- prania wodnego,

- maglowania,

- prania i maglowania.

Kapituła uznała, że Spółdzielnia Socjalna PASJA wykazała się realizacją działań o charakterze społecznym oraz społecznie użytecznym na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych społecznie lub społeczności lokalnej. Certyfikat został nadany na okres jednego roku.

Klienci Pracowni Aktywizacji Zawodowej PRALNIA FRALKA mogą być pewni, że współpraca ze Spółdzielnią PASJA jest jednoznaczna ze wsparciem dla osób wykluczonych społecznie ze względu na upośledzenia umysłowe, niepełnosprawności ruchowe oraz choroby psychiczne.

 

Dnia 7.08.2017 w DPS-ie Ostrowina rozpoczął się kurs przygotowania do zawodu KRAWIEC, który potrwa do połowy września. W kursie bierze udział 20 osób mieszkających w Ostrowinie oraz filii Jemielna. Kurs został zorganizowany  dla mieszkańców DPS-u na wniosek Spółdzielni Socjalnej PASJA przez PCPR w Oleśnicy. Projekt realizuje firma szkoleniowa Vademecum.